sonorous

sonorous
{'sɔnərəs}
1. плътен, звучен, резонантен (за глас, инструмент)
2. мелодичен (за стих)
3. реторичен, високопарен, претенциозен (за стuл)
* * *
{'sъnъrъs} a 1. плътен, звучен, резонантен (за глас, инструм
* * *
реторичен; резонантен; звучен;
* * *
1. мелодичен (за стих) 2. плътен, звучен, резонантен (за глас, инструмент) 3. реторичен, високопарен, претенциозен (за стuл)
* * *
sonorous[sə´nɔ:rəs,´sɔnərəs]adj 1. звучен,резонантен(заглас, инструмент); 2. мелодичен(застих); реторичен,импозантен,високопарен(застил); FONT face=Times_Deutsch}} adv sonorously.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Sonorous — So*no rous, a. [L. sonorus, fr. sonor, oris, a sound, akin to sonus a sound. See {Sound}.] 1. Giving sound when struck; resonant; as, sonorous metals. [1913 Webster] 2. Loud sounding; giving a clear or loud sound; as, a sonorous voice. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • sonorous — [sə nôr′əs, sän′ər əs] adj. [L sonorus < sonor, a sound, din, akin to sonus, a SOUND1] 1. producing or capable of producing sound, esp. sound of full, deep, or rich quality; resonant 2. full, deep, or rich: said of sound 3. having a powerful,… …   English World dictionary

 • sonorous — index orotund, resounding, sesquipedalian Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • sonorous — 1610s, from L. sonorus resounding, from sonor (gen. sonoris) sound, noise, from sonare to sound (see SOUND (Cf. sound) (n.1)) …   Etymology dictionary

 • sonorous — *resonant, ringing, resounding, vibrant, orotund Analogous words: *deep, profound: *rich, opulent: *loud, stentorian …   New Dictionary of Synonyms

 • sonorous — [adj] resonant booming, full voiced, loud, loud voiced, powerful, resounding, reverberating, rich, ringing, rotund, thundering; concepts 592,594 …   New thesaurus

 • sonorous — ► ADJECTIVE 1) (of a sound) deep and full. 2) (of speech) using imposing or grandiose language. DERIVATIVES sonority noun sonorously adverb sonorousness noun. ORIGIN from Latin sonor sound …   English terms dictionary

 • sonorous — so•no•rous [[t]səˈnɔr əs, ˈnoʊr , ˈsɒn ər əs[/t]] adj. 1) resonant or resonating with sound: a sonorous cavern[/ex] 2) loud and deep toned: a sonorous voice[/ex] 3) rich and full in sound, as language or verse 4) high flown; grandiloquent: a… …   From formal English to slang

 • sonorous — adjective Etymology: Latin sonorus; akin to Latin sonus sound Date: 1611 1. producing sound (as when struck) 2. full or loud in sound < a sonorous voice > 3. imposing or impressive in effect or style 4. having a high or an indicated degree of… …   New Collegiate Dictionary

 • sonorous — sonorously, adv. sonorousness, n. /seuh nawr euhs, nohr , son euhr euhs/, adj. 1. giving out or capable of giving out a sound, esp. a deep, resonant sound, as a thing or place: a sonorous cavern. 2. loud, deep, or resonant, as a sound. 3. rich… …   Universalium

 • sonorous — [[t]sɒ̱nərəs, AM sənɔ͟ːrəs[/t]] ADJ GRADED A sonorous sound is deep and rich. [LITERARY] Doctor McKee? the man called in an even, sonorous voice. Syn: resonant Derived words: sonorously ADV GRADED The church clock chimed sonorously …   English dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”